ตารางการออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตารางการออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2560

(ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  23  มีนาคม  2561)