โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม: นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

สำนักงานการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑

 

ภาพถ่ายภายในโครงการ…….  

​เอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร…….